கவிதை · திண்ணை

இருந்து

கவிதை என்றால் என்ன
என்று கேட்டவளின்
பின்னால் இருந்து
எட்டிப் பார்த்து
சிரிக்கிறது
அவள் குழந்தை.

நன்றி: திண்ணை. காம்
 

Advertisements